Archive for نوامبر, 2008

گاهی

گاهی اوقات آدمها با همه حتی خودشون قهر می کنن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها عقلشون به بعضی چیزا قد نمی ده.

گاهی

گاهی اوقات آدمها خجالت می کشن حرفی رو که توی دلشون ه به زبون بیارن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها چشمشون رو روی دور شدن و رفتن یه دوست می بندن.

اما بهتر است با چشمان باز ببینیم که چه شد و برای چه رفت؟

گاهی

گاهی اوقات آدمها بر جای بزرگان تکیه می زنند.

گاهی

گاهی اوقات آدمها فقط می تونن بشینن و به پریدن یکی دیگه از عزیزاشون نگاه کنن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها الکی یا واسه تفریح یه مسأله ای رو کش می دن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها از زیادی دوست هاشون احساس تنهایی می کنن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها دیگه نمی دونن چی کار کنن یا چی بگن.

گاهی

گاهی اوقات آدمها پاشون رو از تشکشون (قدیما می گفتیم گلیم)درازتر می کنن.

« Previous entries